Informacje o przetwarzaniu danych przez Biuro Turystyczne „Skarbek” s.c.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartą rezerwacją oraz obowiązującymi przepisami.

Zasady administracji danymi w Biuro Turystyczne „Skarbek” s.c.

Które dane należy nam podać?
Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?
– zawarcia i wykonania łączącej nas rezerwacji,
– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
– wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
– marketingu bezpośredniego,
– tworzenia zestawień,
– wsparcia obsługi.

Jakie kategorie danych przetwarzamy
W szczególności przetwarzamy dane osobowe:
– klientów będących uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych
– klientów będących opiekunami uczestników turnusów rehabilitacyjnych
– klientów będących osobami towarzyszącymi uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.
Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

Sprzeciw i inne przysługujące Ci uprawnienia
Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:
– wobec przetwarzania dotyczących Cię danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego,
– wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Możesz też złożyć do nas wniosek (dotyczący Twoich danych osobowych) o:
– sprostowanie (poprawienie) danych,
– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
– ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
– dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
– przeniesienie danych do innego administratora danych.

Zgoda
Jeśli udzielisz nam zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Klauzula informacyjna zgodna z RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Biuro Turystyczne „Skarbek s.c. z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 4/18, w 76-270 Ustka, tel.: 59 8109275, adres e-mail: skarbeksc@poczta.onet.pl
2. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego.
3. Inspektorem ochrony danych w Biuro Turystyczne „Skarbek s.c. jest Magdalena Kazanowska adres e-mail: skarbeksc@poczta.onet.pl
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z turnusu rehabilitacyjnego.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.